Japanese Names

These Japanese names were taken from a list of corporate executives at a couple of Japanese companies. This list is a bit short to produce really good results.

Toyoda Togo Kimbara Tatsuro Tanoka Higashi Inukai Taniguchi Amano Tanaka Kaneko Osuka Bito Sekiya Takashi Toyozumi Shoji Ban Eiji Hiroyasu Ono Kiyoshi Matsumoto Kaneyoshi Kusunoki Takahashi Toshimi Ohnishi Keiji Nogami Akio Numazawa Agestsuma Okudo Kazuo Saitoh Etsutaro Miyata Jitsutaro Hagusa Ryozo Hayakawa Yutaka Kajiura Tadahiko Ishino Ichiro Fujimoto Minoru Miyuki Kiyoshi Sakashita Toshio Ishikawa Yasushi Mori Kazuo Kubo Masaharu Matsushita Siyoshi Siki Akiya Imura Kaoru Nagao Toru Doi Shigenaru Minakami Akiro Tanii Kenichi Nishikawa Shunhachiro Yao Miyazu Masaharu Shiro Donishi
Keiichi Takahata Kyonosuke Ibe
Kazuhiko Toyama Akira Matsuda
Sohei Nakayama Shigeyaki Nishiuma
Hideo Takahashi Masayuki Tsuzo
Murase